Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu, http://www.spzalesie.pl/

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu, http://www.spzalesie.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu, znajduje się pod numerem 38. Nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, pochylni, informacji głosowych pętli indukcyjnych), jedynie jedna toaleta dla chłopców, mieszcząca się na parterze budynku, jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy szkole znajdują się dwa parkingi, jeden dla rodziców uczniów, drugi dla pracowników szkoły (brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych). Do budynku szkolnego prowadzą dwa wejścia. Budynek ma dwie kondygnacje, nie posiada windy.