O Zalesiu

Przysiółek Zalesie należący do Gromady Targowiska był cichym  zakątkiem posiadającym około 10 budynków wybudowanych na gruntach dworskich. Były to czasy jeszcze zaboru austriackiego. Osiedle rozszerzało się z biegiem czasu i przed pierwszą wojną światową liczyło około 40 numerów. Po wojnie w dalszym ciągu przybywało zabudowań na gruntach właścicielki dworu z Targowisk. Przed I wojną  i po wojnie dzieci uczęszczały do wsi Targowiska odległej około 4 km. Droga była uciążliwa z powodu braku nawierzchni. Taki stan trwał do 1945r. tj: do wyzwolenia po II wojnie światowej. W tym roku utworzono szkółkę do której uczęszczały dzieci klas I - IV.  Nauczycielką była Cecylia Kozioł ucząca w Łężanach.  Po roku zamknięto tę szkółkę i przyłączono do Targowisk, gdzie wykończono nowy  budynek szkolny. Mimo wielkiego wkładu w budującą się szkołę, tutejsza ludność   myślała o wybudowaniu szkółki dla siebie, dla dzieci najmłodszych, aby nie chodziły tak daleko. 

Dzisiaj Zalesie  położone na skraju gminy obok lasu, jest  miejscem szczególnym, bo w środku osady schodzą się  granice czterech gmin: Haczowa, Korczyny, Krościenka Wyżnego i Miejsca Piastowego.  Swego czasu była nawet propozycja, by utworzyć zupełnie nową wieś i nazwać ją np. "Pustolesie" (od Pustyń i Zalesia). Kiedy jednak nadszedł czas  rozstrzygnięć mieszkańcy Zalesia okazali się tradycjonalistami związanymi ze swoją gminą i pozostali przy swoich granicach, a mieszkańcy osad przy swoich gminach.

Zalesie ma duże szansę stać się wsią letniskową. Od skraju wsi  w kierunku Widacza i Targowisk rozciąga się, co prawda nieduży, ale malowniczy kompleks leśny, stanowiący pozostałość porastających ten teren lasów gradowych. Osadę (także wieś Widacz) oddziela od Targowisk potok Flusy. 

 

Liczba ludności i Budynków mieszkalnych w Zalesiu
( wg stanu na dzień 18. 12. 2003r. )

Liczba mieszkańców

Liczba budynków mieszkalnych

Powierzchnia wioski w ha

ogółem

do lat 18

458

103

113

141

 

Struktura indywidualnych gospodarstw
rolnych w Zalesiu

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni rolnej:

ogółem 

1-2 ha

2-5 ha

10-15 ha

44
38,94

1
2,26

1
10,69

46
51,89

 

Struktura nieruchomości

Liczba
nieruchomości
do  1 ha

Powierzchnia gruntów w ha

Powierzchnia użytkowa
 budynków w m2

Mieszkalnych

Związanych z działalnością gospodarczą

171

59

8174

255

 

Zadania inwestycyjne i remontowe:

 

Źródło: Raport o stanie gminy Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe, październik 2002r.