Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i  pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), a także z  organami szkoły instytucjami pozaszkolnymi. Pedagog szkolny pilnuje też, aby przestrzegane były postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka.

Pedagog szkolny pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuje z nimi przyczyny niepowodzeń szkolnych i  trudności wychowawczych ucznia poprzez obserwację zachowań uczniów i  klasy, rozmawia indywidualnie z uczniami, analizuje wyniki nauczania i oceny zachowania. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz ich rodzicom w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. Współdziała z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).

W roku szkolnym 2022/2023 funkcję pedagoga szkolnego, pełni p. mgr Katarzyna Maciejewska. Zajęcia odbywają się w wymiarze  4 godz. tygodniowo wg harmonogramu:

wtorek

930 - 1230

czwartek

930 - 1030