Celem działalności Samorządu Uczniowskiego działającego przy naszej szkole jest: współudział uczniów w realizacji celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów, rozwijanie demokratycznych form współżycia, promocja pozytywnych inicjatyw artystycznych, koleżeńskich, ekologicznych i innych.

Doświadczenia zdobyte poprzez wieloletnie funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego sprawiły, że obecnie działa on formie zbliżonej do tej, jaka istnieje w polskim parlamentaryzmie. Uczniowie w poszczególnych klasach wybierają swoich przedstawicieli. Następnie przeprowadzana jest kampania wyborcza i wybory przewodniczącego oraz jego zastępcy.

 

Oto wyniki ostatnich wyborów:

 

 Rok Szkolny 2022/2023

Opiekunowie

Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

 

mgr Anna Wojnowska

mgr Monika Michalczyk

mgr Sylwia Sieniawska

mgr Marcin Jurczak

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego jest spójna z innymi działaniami szkoły. Poszczególne klasy chętnie włączają się w organizację działań takich jak:

1. Sprzątanie świata
2. Otrzęsiny czwartoklasistów
2. Dzień Nauczyciela
3. Góra Grosza
4. Święto  Niepodległości
5. Zabawa andrzejkowa
6. Zbiórki surowców wtórnych
7. Wigilia szkolna
8. Szkolne dyskoteki
9. Dzień Dziecka 
i innych.