Wolontariat w ZPO Sieciechów

„ Ważny jest rodzaj pomocy, która się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”


Jan Paweł II

Cele i sposoby działania.

  1. Głównym celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

  2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości  na potrzeby innych, życzliwości i  bezinteresowności.

  3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

  4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łącznie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

  5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich  na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

  6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

  7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

  8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez  o  charakterze charytatywnym.

  9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu.

  10. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

Opiekun: Katarzyna Omachel